Κεφάλαιο 2 - Ιδιότητες συναρτήσεων
§2.2-Κατακόρυφη - Οριζόντια μετατόπιση γραφικής παράστασης  (θεωρία σε powerpoint)


§2.1-Μονοτονία, ακρότατα, συμμετρίες συνάρτησης (θεωρία σε powerpoint)


§2.2-Κατακόρυφη-οριζόντια μετατόπιση καμπύλης  

§2.1-Μονοτονία, ακρότατα, συμμετρίες συνάρτησης